فقط دانش آموزانی می توانند اقدام به تهیه بسته جزوات نمایند که مراحل تسویه مالی خود را انجام داده اند.

- کارت ورود به جلسه و برنامه امتحانات ضمیمه بسته جزوات می باشد.

لیست جزوات بر اساس نام خانوادگی

الف

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

م

محمدمحمدی

ن

و

ه

ی